JUNGSAEMMOOL THAILAND | SHOP ONLINE ช้อปเครื่องสำอางจองแซมมูลออนไลน์

เงื่อนไขการใช้บริการเว็บไซต์ และแอพพลิเคชั่น ONESIAM (Terms of Use)


เงื่อนไขการใช้บริการฉบับนี้ ได้ระบุข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับสิทธิและหน้าที่ต่างๆ ของผู้ใช้งาน รวมถึงข้อจำกัดและข้อยกเว้นต่างๆ ที่มีผลใช้บังคับกับผู้ใช้งานซึ่งได้ใช้งานโปรแกรมตามคำนิยามที่จะได้กล่าวต่อไปของ บริษัท สยามพิวรรธน์ จำกัด (“บริษัท”) ตลอดจนการปรับปรุง เปลี่ยนแปลง และแก้ไขโปรแกรม ซึ่งบริษัทได้เผยแพร่ นำออกให้บริการ หรือให้บริการกับผู้ใช้งานร่วมกับโปรแกรมทั้งในปัจจุบันและในภายหน้า ไม่ว่าจะได้รับความยินยอมจากผู้ใช้งานหรือไม่ก็ตาม ในกรณีที่โปรแกรมที่ได้ออกในภายหน้า มีการกำหนดเงื่อนไขการใช้บริการไว้เฉพาะ บริษัทจะประกาศให้ผู้ใช้งานทราบ

ดังนั้น บริษัทจึงขอให้ผู้ใช้งานได้โปรดอ่านเงื่อนไขการใช้บริการฉบับนี้โดยละเอียดถี่ถ้วน การที่ผู้ใช้งานได้ดำเนินการติดตั้งโปรแกรม หรือใช้บริการโปรแกรมไม่ว่าในลักษณะใดๆ และ/หรือ การสมัครบัญชีเพื่อใช้บริการโปรแกรม หรือโดยการเลือก “ตกลง” เพื่อยอมรับเงื่อนไขการใช้บริการ ถือได้ว่าผู้ใช้งานได้อ่าน ศึกษา เข้าใจ รับทราบ และรับรู้ถึงเนื้อหาของเงื่อนไขการใช้บริการนี้โดยครบถ้วนแล้ว และผู้ใช้งานตกลงผูกพันและปฏิบัติตามเงื่อนไขการใช้บริการนี้ กฎ ระเบียบ นโยบาย ข้อกำหนด เงื่อนไข และมาตรการต่างๆ รวมถึงคู่มือที่บริษัทจะได้ประกาศบนโปรแกรมเป็นครั้งคราว ซึ่งการประกาศดังกล่าวถือเป็นส่วนหนึ่งของเงื่อนไขการใช้บริการนี้ ทั้งนี้ บริการบางอย่างที่บริษัทเสนอให้แก่ท่านเพื่อใช้งานผ่านโปรแกรม อาจอยู่ภายใต้บังคับข้อตกลงและเงื่อนไขเฉพาะเพิ่มเติม ซึ่งการใช้บริการของท่านจะต้องอยู่ภายใต้บังคับข้อตกลงและเงื่อนไขเฉพาะเพิ่มเติมดังกล่าวด้วย โดยให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของเงื่อนไขการใช้บริการนี้

หากท่านไม่ประสงค์ที่จะผูกพันตนเองตามเงื่อนไขการใช้บริการนี้ ขอให้ท่านยุติการติดตั้ง และยุติการเข้าใช้โปรแกรมนี้

โดยผู้ใช้งานตกลงกับบริษัทดังต่อไปนี้


หมวดที่ 1 บททั่วไป


1.1 เงื่อนไขการใช้บริการฉบับนี้ มีชื่อว่า “ เงื่อนไขการใช้บริการเว็บไซต์ และแอพพลิเคชั่น ONESIAM” ซึ่งต่อไปจะเรียกว่า “เงื่อนไขการใช้บริการ

1.2 เงื่อนไขการใช้บริการจะใช้บังคับกับผู้ใช้งานตั้งแต่ได้เริ่มเปิดหรือดาวน์โหลดโปรแกรม จนกว่าจะมีการยกเลิกการใช้งานโปรแกรม

1.3 “เจ้าของโปรแกรม” คือ บริษัท สยามพิวรรธน์ จำกัด สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ ณ อาคารเลขที่ 989 อาคารสยามพิวรรธน์ทาวเวอร์ ชั้น 8 ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

1.4 ในเงื่อนไขการใช้บริการนี้

“บริษัท” หมายถึง บริษัท สยามพิวรรธน์ จำกัด

“โปรแกรม” หมายถึง เว็บไซต์ www.onesiam.com และแอพพลิเคชั่น (Application) ภายใต้ชื่อ “ONESIAM Mobile Application” ที่ทำงานบนระบบต่างๆ เช่น ระบบปฏิบัติการ IOS หรือระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ (Android) หรือระบบปฏิบัติการอื่นใด ที่มีอยู่ในปัจจุบัน และอาจมีการพัฒนาขึ้นในอนาคต สำหรับให้ผู้ใช้งานใช้เพื่อเข้าถึงการบริการของบริษัทผ่านเว็บเบราว์เซอร์ (Web browser) และอุปกรณ์พกพา (Mobile devices)

“ผู้ใช้งาน” หมายถึง ท่าน หรือ ผู้ใช้งาน ที่ได้ติดตั้งโปรแกรม สมัครบัญชี หรือใช้บริการโปรแกรมไม่ว่าในลักษณะใดๆ

1.5 ผู้ใช้งานยอมรับว่าเงื่อนไขการใช้บริการฉบับนี้ อาจได้รับการแก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิก โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ใช้งานทราบล่วงหน้า การใช้บริการโปรแกรมนี้ต่อไปของผู้ใช้งานภายหลังการแก้ไข หรือเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ถือว่าผู้ใช้งานยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขการการใช้โปรแกรมฉบับแก้ไข หรือเปลี่ยนแปลงนั้นแล้ว

1.6 ผู้ใช้งานรับทราบและตกลงว่าบริษัทสามารถปฏิเสธการให้บริการ หรือการขอสมัครใช้โปรแกรม ตลอดจนระงับ หรือยกเลิกสิทธิการใช้โปรแกรม หรือยกเลิกบัญชีผู้ใช้ของผู้ใช้งานตามที่บริษัทเห็นสมควรได้ทันที โดยไม่ต้องแจ้งหรือแสดงเหตุผล และมิต้องรับผิดใดๆ ต่อผู้ใช้งานทั้งสิ้น

1.7 ผู้ใช้งานรับรองว่าตนไม่เป็นบุคคลที่บริษัทเคยห้าม หรือระงับ หรือยกเลิกมิให้มีการเข้าใช้งานโปรแกรม หรือถูกยกเลิกบัญชีผู้ใช้งานมาก่อน และในกรณีที่ผู้ใช้งานเป็นผู้เยาว์ ผู้ใช้งานรับรองตนได้รับอนุญาตจากผู้ปกครองให้ใช้งานโปรแกรมก่อนการติดตั้งโปรแกรม ในการนี้ บริษัทจะถือว่า การเปิดเข้าใช้งานโปรแกรม และ/หรือ การกด “ตกลง” เงื่อนไขการใช้บริการนั้น ผู้ปกครองได้อนุญาต รับทราบและยอมรับเงื่อนไขการใช้บริการนี้ทั้งหมดแล้ว

1.8 บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการดำเนินการใดๆ ต่อโปรแกรมนี้ เช่น การเพิ่มเติมการให้บริการใหม่ การเพิ่มเติมการสมัครบัตรสมาชิก เช่น บัตร VIZ card การเสนอ การเปลี่ยนแปลง ระงับ หรือยกเลิกการให้บริการที่มีอยู่เดิมทั้งหมดหรือบางส่วน หรือการยกเลิกโปรแกรมนี้ได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ใช้งานทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ รวมถึงการสงวนสิทธิ์ในการระงับ ยกเลิก หรือจำกัดการเข้าถึงบริการใดๆ บนโปรแกรมนี้ หรือการยกเลิกบัญชีผู้ใช้ของผู้ใช้งาน

1.9 บรรดาเนื้อหาโฆษณา ส่วนลด รายการส่งเสริมการขาย หรือกิจกรรมต่างของสินค้าหรือบริการที่บริษัทส่งให้แก่ผู้ใช้งานผ่านโปรแกรมหรือประกาศบนโปรแกรม จะเป็นความรับผิดชอบโดยตรงของเจ้าของสินค้า และ/หรือ บริการดังกล่าวแต่เพียงผู้เดียว โดยผู้ใช้งานตกลงว่าเนื้อหาทั้งหมดที่ผู้ใช้งานเข้าถึงผ่านการใช้บริการโปรแกรมนี้เป็นความเสี่ยงของผู้ใช้งานเองทั้งสิ้น

1.10 ในกรณีที่ผู้ใช้งานพบเห็น หรือมีข้อสงสัยว่ามีผู้ใดกระทำละเมิดต่อเงื่อนไขการใช้บริการนี้ โปรดติดต่อเพื่อแจ้งเหตุดังกล่าวได้ที่: info@onesiam.com


หมวดที่ 2 การลงทะเบียนและการยกเลิกบัญชี


2.1 การเข้าใช้บริการโปรแกรมนั้น ผู้ใช้งานสามารถเข้าใช้งานได้ทันทีที่มีการเปิดเข้าสู่โปรแกรม อย่างไรก็ตามเพื่อสิทธิประโยชน์และเพื่อการใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด บริษัทขอแนะนำให้ผู้ใช้งานทำการลงทะเบียนเข้าใช้งาน โดยการสร้างบัญชีด้วยวิธีการเลือกรหัสประจำตัวผู้ใช้งาน (ID) และรหัสผ่าน ทั้งนี้การลงทะเบียนเข้าใช้งานดังกล่าว ผู้ใช้งานจำเป็นต้องให้ข้อมูลส่วนบุคคลบางอย่างตามที่บริษัทกำหนด

2.2 ในการลงทะเบียนเข้าใช้งานโดยการสร้างบัญชีนั้น ผู้ใช้งานจะต้องเก็บรักษารหัสประจำตัวผู้ใช้งาน (ID) รหัสผ่าน และข้อมูลส่วนตัวที่มอบไว้ ไว้เป็นความลับ และตกลงที่จะใช้เฉพาะรหัสประจำตัวผู้ใช้งาน (ID) รหัสผ่าน และข้อมูลส่วนตัวที่มอบไว้ ของผู้ใช้งานเท่านั้น ในกรณีที่ผู้ใช้งานสงสัยหรือพบเหตุการณ์ใด ๆ อันเกี่ยวกับการใช้บริการโปรแกรม หรือการเข้าใช้งานผ่านรหัสประจำตัวผู้ใช้งาน (ID) และ/หรือรหัสผ่านของผู้ใช้งาน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากผู้ใช้งาน ผู้ใช้งานจะต้องแจ้งให้บริษัททราบทันทีถึงเหตุดังกล่าว

2.3 ผู้ใช้งานรับรองว่าบรรดาข้อมูลที่ให้ไว้ขณะลงทะเบียนเข้าใช้งานเป็นข้อมูลที่แท้จริง ครบถ้วน ถูกต้อง และสมบูรณ์ และผู้ใช้งานจะแจ้งให้บริษัททราบทันทีเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลดังกล่าว เพื่อทำให้ข้อมูลเกี่ยวกับบัญชีของผู้ใช้งานเป็นปัจจุบันตรงกับความเป็นจริงในขณะนั้นเสมอ

2.4 เพื่อสิทธิประโยชน์แก่ผู้ใช้งาน ผู้ใช้งานตกลงให้ความยินยอมแก่บริษัทโดยชัดแจ้งในการอนุญาตให้บริษัทเก็บและใช้ข้อมูลของผู้ใช้งาน เพื่อวัตถุประสงค์เกี่ยวกับการทำการตลาด ประชาสัมพันธ์ การติดต่อสื่อสาร สถิติ การแจ้งเตือนหรือส่งข้อมูลผ่านหน้าจออุปกรณ์พกพา, อีเมล, Short message service (SMS) และMultimedia message service (MMS) เป็นต้น โดยการเก็บข้อมูลหรือการใช้ข้อมูลดังกล่าว จะดำเนินการผ่านคุกกี้ (Cookies), แคชไฟล์ (Cache File), ซอฟต์แวร์ที่ใช้ติดตามอื่นๆ หรือข้อมูลที่ผู้ใช้งานได้ให้ไว้แก่บริษัททั้งนี้ ผู้ใช้งานที่มีการลงทะเบียนไว้แล้วจะได้รับการเสนอทางเลือกว่าจะรับข้อมูลโปรโมชั่นต่างๆ หรือไม่ ณ เวลาที่ทำการลงทะเบียน

2.5 บริษัทมีสิทธิระงับ และ/หรือ ยกเลิกการใช้งานโปรแกรม หรือบัญชีของผู้ใช้ หากพบว่า

(1) มีข้อสงสัยว่า มีการให้ หรือแสดงข้อมูลใดๆ อันเป็นเท็จ ผิดกฎหมาย กฎ ระเบียบ คำสั่ง หรือประกาศใดๆ ของหน่วยงานรัฐ หรือของบริษัท หรืออาจก่อให้เกิดความเสียหายใดๆ หรือกระทบต่อบริษัท และ/หรือ บุคคลอื่น

(2) มีข้อสงสัยว่า มีการปลอมแปลงเป็นบุคคลอื่น หรือใช้รหัสประจำตัวผู้ใช้งาน (ID) และ/หรือ รหัสผ่านของบุคคลอื่น

(3) มีข้อสงสัยว่า มีการดำเนินการใดๆ ที่เป็นความผิดหรือการละเมิดต่อกฎหมาย หรือสิทธิของบุคคลอื่น

(4) มีข้อสงสัยว่า มีการดำเนินการใดๆ ที่อาจเป็นการทำลาย แทรกแซงโปรแกรม ระบบ หรือการบริการของโปรแกรม

(5) มีข้อสงสัยว่า มีการดำเนินการใดๆ ที่อาจละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัท หรือบุคคลใดๆ

(6) มีข้อสงสัยว่ามีการละเมิด หรือไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขการใช้บริการ

(7) ผู้ใช้งานมีการกระทำที่ไม่เหมาะสม หรือขัดต่อกฎหมายและศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าผู้ใช้งานเข้าใช้โปรแกรมโดยไม่สุจริต

(8) เหตุอื่นๆ ที่บริษัทเห็นสมควร

2.6 บริษัทสงวนสิทธิ์ที่จะระงับ จำกัด หรือยกเลิกเพิกถอนสมาชิกภาพของผู้ใช้งานได้ทุกเมื่อทันทีโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า


หมวดที่ 3 การใช้โปรแกรม


3.1 การใช้งานผ่านอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และ/หรือ อุปกรณ์พกพา (Mobile device) ผู้ใช้งานสามารถดาวน์โหลดโปรแกรมได้จาก App Store สำหรับอุปกรณ์ของ Apple หรือจาก Play Store สำหรับอุปกรณ์ที่ใช้ระบบปฏิบัติการ Android หรือจากช่องทางอื่นที่บริษัทกำหนด

3.2 ผู้ใช้งานจะใช้งานโปรแกรม หรือรับบริการ หรือร่วมกิจกรรมต่างๆ บนโปรแกรม เป็นการส่วนตัว และตามวัตถุประสงค์ของการให้บริการโปรแกรมของบริษัทเท่านั้น ห้ามผู้ใช้งานใช้โปรแกรมเพื่อประโยชน์ทางธุรกิจ หรือในเชิงพาณิชย์ หรือแสวงหาประโยชน์ไม่ว่าลักษณะใดๆ เว้นแต่ ได้รับอนุญาตจากบริษัทล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษร

3.3 ผู้ใช้งานรับทราบและยอมรับว่า บริษัทอาจเข้าถึงข้อมูลบัญชีของผู้ใช้งาน ข้อมูลส่วนบุคคล และข้อมูลการใช้งานของผู้ใช้งาน รวมถึงเปิดเผยข้อมูลดังกล่าว แก่ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการโปรแกรมของบริษัท หรือเพื่อประโยชน์ในทางธุรกิจของบริษัท หรือบริษัทในเครือ หรือคู่ค้า หรือพันธมิตรทางธุรกิจ และบริษัทในเครือของพันธมิตร หรือเพื่อการดำเนินการตามกฎหมาย คำสั่งศาล หรือคำสั่งจากหน่วยงานรัฐ ทั้งนี้ โปรดอ่านข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเข้าถึงบัญชีของผู้ใช้งานในหัวข้อ “นโยบายความเป็นส่วนตัว (Privacy Policy)”

3.4 ในกรณีที่ผู้ใช้งานละเมิดเงื่อนไขการใช้บริการนี้ บริษัทมีสิทธิในการดำเนินการใดๆ ตามกฎหมายต่อผู้ใช้งาน

3.5 ผู้ใช้งานยอมรับ และรับทราบว่า โปรแกรมอาจมีโฆษณาที่อาจเชื่อมต่อไปยังเว็บไซต์อื่นๆ ซึ่งเว็บไซต์อื่นๆ ดังกล่าวอาจมีเงื่อนไขการใช้บริการ มาตรการ หรือนโยบายอันเกี่ยวกับการใช้บริการ และการคุ้มครองความเป็นส่วนตัวที่แตกต่างจากเงื่อนไขการใช้บริการของบริษัท บริษัทขอแนะนำให้ผู้ใช้งานตรวจสอบเงื่อนไขการใช้บริการ มาตรการหรือนโยบายความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์อื่นที่เชื่อมโยงกับโปรแกรมของบริษัทด้วยตัวผู้ใช้งานเอง ทั้งนี้ บริษัทไม่มีส่วนเกี่ยวข้องและไม่ขอให้การรับรองหรือการรับประกันใดๆ เกี่ยวกับสินค้า บริการ ข้อเสนอ รายการส่งเสริมการขาย และ/หรือ สิทธิประโยชน์ใดๆ ที่ผลิต และ/หรือ ให้บริการโดยบุคคลภายนอก รวมทั้งบริษัทไม่มีความรับผิดต่อผู้ใช้งานหรือบุคคลใดๆ ในความเสียหายใดๆ จากการนำข้อความหรือข้อมูลดังกล่าวไปใช้ และ/หรือ เหตุอื่นใดอันเกิดจากสินค้า และ/หรือ การให้บริการใดๆ ทั้งสิ้น

3.6 ผู้ใช้งานยอมรับ และรับทราบว่า การเชื่อมโยงต่อไปยังเว็บไซต์อื่นๆ ไม่ได้หมายความว่าเว็บไซต์นั้นเป็นบริษัทในเครือ หรือบริษัทเป็นผู้ให้ความสนับสนุน และให้คำรับรองเว็บไซต์นั้นว่าเป็นเว็บไซต์ที่ถูกต้องตามกฎหมาย หรือมีเนื้อหาหรือโปรแกรมที่ถูกต้อง ชอบด้วยกฎหมาย และไม่ได้ละเมิดสิทธิของผู้ใด

3.7 ผู้ใช้งานยอมรับ และรับทราบว่า การใช้บริการใดๆ บนโปรแกรม เป็นความเสี่ยงและเป็นความรับผิดชอบของผู้ใช้งานเองทั้งสิ้น

3.8 ผู้ใช้งานยอมรับ และรับทราบว่า บริษัทอาจแสดงสื่อโฆษณา สื่อประชาสัมพันธ์ เครื่องหมายการค้า สัญลักษณ์ โลโก้ หรือแบนเนอร์ใดๆ ในตำแหน่งต่างๆ บนโปรแกรม หรือจุดต่างๆ ในระหว่างที่ผู้ใช้งานใช้งานโปรแกรม โดยผู้ใช้งานสามารถเลือกหรือกดเพื่อเข้าชมสินค้าหรือบริการที่มีการโฆษณาได้

3.9 การใช้โปรแกรม การให้บริการโปรแกรม หรือการร่วมทำกิจกรรมต่างๆ ที่แสดงในโปรแกรมของผู้ใช้งานอยู่ในดุลพินิจของบริษัท

3.10 การใช้งานบางคุณลักษณะ (Features) ของโปรแกรม หรือเว็บไซต์อื่น อาจมีค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่าย ดังนั้น ผู้ใช้งานควรต้องศึกษาเงื่อนไขการใช้งานคุณลักษณะ (Features) ของโปรแกรม หรือเว็บไซต์นั้น และรับผิดชอบค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นด้วยตนเอง


หมวดที่ 4 การจำกัดความรับผิด


4.1 ผู้ใช้งานรับทราบและตกลงว่า

(1) บริษัทไม่รับประกันว่าโปรแกรมมีความสมบูรณ์ โดยปราศจากข้อบกพร่อง ข้อผิดพลาด หรือการทำงานที่อาจกระทบต่ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และ/หรือ อุปกรณ์พกพาของผู้ใช้งาน

(2) บริษัทไม่รับประกันว่าการใช้บริการโปรแกรมจะไม่ถูกรบกวน และไม่รับประกันว่าข้อมูลหรือข้อความใดๆ ที่ส่งผ่านทางโปรแกรมจะถูกส่งผ่านโดยสมบูรณ์ ไม่มีข้อบกพร่องหรือผิดพลาด และส่งตรงตามเวลา

(3) บริษัทไม่รับประกันว่าการใช้บริการโปรแกรมจะปราศจากไวรัสคอมพิวเตอร์หรือสิ่งอื่นใดที่อาจส่งผลอันตรายต่อเทคโนโลยีต่างๆ

(4) โปรแกรมและบริการต่างๆ บนโปรแกรม ตลอดจนเนื้อหาต่างๆ เป็นการจัดการตามสภาพ และตามที่ปรากฏ โดยปราศจากคำรับรองหรือรับประกันไม่ว่าในลักษณะใดๆ

(5) บริษัทไม่ต้องรับผิดในความล่าช้า หรือการไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขการใช้บริการที่เกิดขึ้นเนื่องมาจากเหตุสุดวิสัยใดๆ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง อัคคีภัย อุทกภัย อุบัติเหตุ การจราจล สงคราม การแทรกแซงของรัฐ การนัดหยุดงาน ความบกพร่องของอุปกรณ์ หรือเหตุอื่นใดที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัท

(6) บริษัทไม่รับประกันว่าบริการบนโปรแกรมจะปลอดภัยและสามารถใช้งานได้ทุกที่และตลอดเวลา บรรดาความบกพร่องจะได้รับการแก้ไขให้ถูกต้อง และผู้ใช้งานจะพึงพอใจในการใช้บริการบนโปรแกรมตามที่คาดหมายไว้

(7) การเข้าถึงโปรแกรมหรือบริการใด ๆ บนโปรแกรม อาจถูกจำกัดในบางครั้งด้วยเหตุผลในการซ่อมบำรุง ซ่อมแซมหรือเพิ่มบริการใหม่ โดยบริษัทจะใช้ความพยายามในการที่จะทำให้การเข้าถึงโปรแกรม หรือการบริการบนโปรแกรมกลับมาใช้งานได้ดีดังเดิมโดยเร็ว

(8) บริษัทไม่สามารถควบคุมข้อความ คำพูด รูปภาพ สัญลักษณ์ หรือการแสดงความคิดเห็น ที่ปรากฏขึ้นอย่างไม่เหมาะสมโดยผู้ใช้งานหรือบุคคลอื่นใดบนโปรแกรมได้ อย่างไรก็ตามหากพบความไม่เหมาะสมที่เกิดขึ้นดังกล่าว บริษัทจะรีบดำเนินการกับข้อความ คำพูด รูปภาพ สัญลักษณ์ หรือการแสดงความคิดเห็นที่ไม่เหมาะสมนั้นโดยเร็ว

ทั้งนี้ บริษัท, บริษัทในเครือ และกรรมการ, ผู้ถือหุ้น, พนักงาน, ตัวแทน, ที่ปรึกษา, คู่ค้า, พันธมิตรทางธุรกิจ และบริษัทในเครือของพันธมิตรทางธุรกิจของบริษัท และบริษัทในเครือ ไม่ต้องรับผิดชอบใดๆ ต่อผู้ใช้งานจากเหตุที่ได้กล่าวข้างต้นทุกประการ

4.2 ผู้ใช้งานตกลงปลดเปลื้องบริษัทจากบรรดาความรับผิดหรือความเสียหายทั้งหมดที่เกิดขึ้นเนื่องมาจากการใช้บริการโปรแกรมโดยผู้ใช้งานเอง


หมวดที่ 5 ทรัพย์สินทางปัญญา


บรรดาเนื้อหา โปรแกรม ข่าวสาร ข้อความสั้น รูปภาพ ภาพถ่าย ภาพเคลื่อนไหว กราฟ วีดิโอ กราฟฟิก เพลง ดนตรี เสียง ข้อความ แท็ก เนื้อหา ซอฟต์แวร์ บริการแอปพลิเคชั่น ประชาสัมพันธ์ ส่งเสริมการขาย โฆษณา หรือสิ่งอื่นใดที่ปรากฏอยู่บนโปรแกรม รวมทั้งข้อมูลการวิเคราะห์ สถิติใดๆ ที่บริษัทได้จัดทำขึ้น หรือประมวลผลจากข้อมูล หรือพฤติกรรมการใช้ของผู้ใช้งาน (ซึ่งจะรวมเรียกว่า “เนื้อหา”) เป็นกรรมสิทธิ์และทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัท ผู้ใช้งานจะไม่ทำซ้ำ แก้ไข ดัดแปลง ลบทิ้ง เพิ่มเติม เผยแพร่ ส่งต่อ โอน ขาย หรือกระทำด้วยวิธีใดๆ ต่อเนื้อหา ดังกล่าว เว้นแต่จะได้รับความยินยอมโดยชัดแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจากผู้มีอำนาจให้ความยินยอมของบริษัท


หมวดที่ 6 เบ็ดเตล็ด


6.1 ผู้ใช้งานสามารถติดต่อสื่อสารหรือส่งข้อร้องเรียนต่างๆ ให้แก่บริษัทผ่าน info@onesiam.com

6.2 ไม่มีข้อความใดๆ ในเงื่อนไขการใช้บริการนี้ที่สามารถตีความได้ว่าผู้ใช้งานและบริษัทมีการร่วมทุนเข้าเป็นหุ้นส่วนบริษัทหรือมีความสัมพันธ์ในลักษณะตัวการและตัวแทนใดๆ

6.3 ในกรณีที่ผู้ใช้งานใช้สิทธิไปในทางก่อให้เกิดความเสียหายต่อผู้ใช้งานอื่น หรือบุคคลอื่น หรือบริษัท ผู้ใช้งานตกลงที่จะชดใช้ความเสียหายที่เกิดขึ้นเต็มจำนวน

6.4 เงื่อนไขการใช้บริการนี้อยู่ภายใต้บังคับและการตีความของกฎหมายแห่งราชอาณาจักรไทย โดยคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงให้ศาลไทยเป็นผู้มีอำนาจชี้ขาดประเด็นข้อพิพาททั้งปวง


นโยบายความเป็นส่วนตัว (Privacy Policy)


บริษัท สยามพิวรรธน์ จำกัด (“บริษัท”) เคารพสิทธิความเป็นส่วนตัวในข้อมูลของผู้ใช้งาน และเข้าใจดีว่าผู้ใช้งานประสงค์ที่จะได้รับความปลอดภัยสูงสุดในการใช้งานโปรแกรม โดยข้อมูลต่างๆ ของผู้ใช้งานที่บริษัทได้รับมานั้น โดยหลักการทั่วไปจะถูกนำมาใช้ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของผู้ใช้งานเท่านั้น และบริษัทจะดำเนินมาตรการในการรักษาความปลอดภัย รวมถึงป้องกันมิให้มีการนำข้อมูลไปใช้โดยมิได้รับอนุญาตจากผู้ใช้งานก่อน

นโยบายความเป็นส่วนตัวที่ปรากฏด้านล่างนี้จะใช้บังคับกับบัญชีของผู้ใช้งานและข้อมูลต่างๆ ทั้งทางตรง และทางอ้อม ที่ผู้ใช้งานได้ให้ไว้กับโปรแกรม หรือข้อมูลที่เกิดขึ้นจากการใช้โปรแกรม หรือการให้บริการโปรแกรม หรือการร่วมทำกิจกรรมต่างๆ ที่แสดงในโปรแกรม ทั้งนี้ ผู้ใช้งานมีสิทธิในการเลือกให้บริษัทจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งานอย่างมีขอบเขตได้ อย่างไรก็ตามเพื่อตอบสนองความต้องการและวัตถุประสงค์ของผู้ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ บริษัทขอแนะนำให้ผู้ใช้งานเลือกที่จะอนุญาตให้บริษัทเสนอสินค้า บริการ โฆษณา รายการส่งเสริมการขายและส่วนลดต่างๆ ตามขอบเขตที่บริษัทกำหนดไว้


หมวดที่ 1 การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล


บริษัทจะรวบรวม เก็บรักษา และใช้ข้อมูลของผู้ใช้งาน โดยการเก็บข้อมูล อาจเกิดเมื่อ หรือระหว่างผู้ใช้งานลงทะเบียนโปรแกรม การใช้โปรแกรม การรับบริการจากโปรแกรม ข่าวสาร การส่งเสริมการขาย การร่วมกิจกรรม ไม่ว่าจากบริษัท หรือบุคคลภายนอก หรือระหว่างการติดต่อระหว่างบริษัทกับผู้ใช้งาน โดยมีวัตถุประสงค์และวิธีการจัดเก็บดังต่อไปนี้

1.1 เพื่อการจัดเก็บข้อมูลของผู้ใช้งานที่นอกเหนือจากข้อมูลที่บริษัทจัดเก็บจากผู้ใช้งานเมื่อมีการเปิดใช้โปรแกรม บริษัทมีความจำเป็นที่จะต้องให้ผู้ใช้งานสมัครสมาชิกเพื่อเข้าใช้บริการบางประเภทของโปรแกรม ทั้งนี้ เพื่อความสะดวกและเพื่อยืนยันตัวตนของผู้ใช้งานที่มีการสมัครสมาชิก ผู้ใช้งานจะต้องแจ้งข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งานที่จำเป็นแก่บริษัท เช่น ชื่อ ที่อยู่ รหัสไปรษณีย์ วันเดือนปีเกิด อีเมล หรือหมายเลขโทรศัพท์ เป็นต้น

1.2 เพื่อปฏิบัติตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550 รวมถึงกฎหมาย กฎ ระเบียบ หรือคำสั่งอื่นใดที่เกี่ยวข้อง บริษัทมีความจำเป็นที่จะต้องเก็บรวบรวมและรักษาข้อมูลระบบคอมพิวเตอร์ หรืออุปกรณ์ หรือชุดอุปกรณ์ที่ผู้ใช้งานได้ใช้เชื่อมต่อกับโปรแกรม เช่น รหัสประจำตัวผู้ใช้งาน (ID) รหัสประจำตัวของอุปกรณ์ ประเภทอุปกรณ์ ข้อมูลตำแหน่งที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ รุ่นระบบปฏิบัติการ ข้อมูลเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ และหมายเลขโทรศัพท์ของผู้ใช้งาน รวมถึงในขณะผู้ใช้งานเข้าใช้งานโปรแกรมบริษัทมีหน้าที่ต้องทำการรวบรวมและจัดเก็บข้อมูลจราจร สถิติการเข้าดูโปรแกรม และข้อมูลการใช้โปรแกรม เช่น ข้อมูลการค้นหา วัน เวลา และรายละเอียดการใช้บริการบนโปรแกรม แหล่งกำเนิดต้นทาง ปลายทางโดยการใช้เทคโนโลยีในการระบุตำแหน่งที่อยู่ของผู้ใช้งานไว้ด้วย

1.3 บริษัทจะรวบรวมและจัดเก็บข้อมูลการติดต่อระหว่างผู้ใช้งานกับบริษัท หรือข้อมูลที่ผู้ใช้งานมอบให้กับบริษัท เช่น ชื่อ ที่อยู่ อีเมล หมายเลขโทรศัพท์ การติดต่อเพื่อแจ้งปัญหาการใช้งานหรือแจ้งข้อร้องเรียนใดๆ การให้คำแนะนำหรือข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการใช้งานโปรแกรมคำถาม เป็นต้น ทั้งนี้ บริษัทอาจใช้ที่อยู่ อีเมล หรือหมายเลขโทรศัพท์ของผู้ใช้งานในการแจ้งให้ทราบถึงการแก้ไขปัญหาและการปรับปรุงดังกล่าว

1.4 บริษัทมีการใช้คุกกี้ (Cookies) หรือเทคโนโลยีการติดตามอื่น เพื่อติดตาม รวบรวม และบันทึก ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ใช้งาน หรือพฤติกรรมการใช้งาน เมื่อผู้ใช้งานได้ใช้ หรือได้กลับเข้ามาใช้โปรแกรม

การใช้คุกกี้นั้น ระบบอาจส่งคุกกี้ไปยังคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์พกพาของผู้ใช้งาน เมื่อผู้ใช้งานลงชื่อเข้าระบบ เพื่อใช้งานบัญชีของผู้ใช้งานที่ได้สมัครไว้ คุกกี้จะจดจำผู้ใช้งานโดยผู้ใช้งานไม่จำเป็นต้องระบุชื่อและรหัสผ่านใหม่หรือหลายครั้ง ทั้งนี้ เมื่อผู้ใช้งานลงชื่อออกจากระบบ คุกกี้จะสิ้นผลลงทันที ทั้งนี้ การเก็บข้อมูลรูปแบบคุกกี้ บริษัทไม่มีส่วนในการควบคุมการจัดเก็บหรือการเข้าถึงคุกกี้ดังกล่าวแต่อย่างใด

1.5 บริษัทมีการใช้แคชไฟล์ (Cache File) เพื่อบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับผู้ใช้งาน ในกรณีที่ผู้ใช้งานใช้อุปกรณ์อื่นๆ เพื่อเชื่อมต่อกับโปรแกรม ข้อมูลการใช้งานอาจถูกจัดเก็บและบันทึกไว้ในรูปแบบแคชไฟล์ (Cache File) หรือส่วนของข้อมูลที่ถูกเก็บซ้ำไว้ในคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์พกพาเพื่อใช้ในการใช้งานครั้งต่อไปโดยไม่ต้องมีการเรียกข้อมูลจากแหล่งกำเนิดอีกครั้งเพื่อเพิ่มความเร็วในการเรียกใช้งาน ทั้งนี้ การเก็บข้อมูลรูปแบบแคชไฟล์ บริษัทไม่มีส่วนในการควบคุม การจัดเก็บหรือการเข้าถึงแคชไฟล์ดังกล่าวแต่อย่างใด

1.6 ข้อกำหนดของนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้จะใช้บังคับกับกรณีที่ผู้ใช้งานเชื่อมต่อและเข้าถึงโปรแกรมผ่านอุปกรณ์เคลื่อนที่ เช่น โทรศัพท์มือถือ ด้วย โดยเมื่อผู้ใช้งานใช้โปรแกรมผ่านอุปกรณ์เคลื่อนที่ บริษัทอาจได้รับข้อมูลเกี่ยวกับตำแหน่งที่ตั้งของผู้ใช้งานอุปกรณ์เคลื่อนที่ของผู้ใช้งาน รวมถึงรหัสประจำตัวสำหรับอุปกรณ์ดังกล่าว โดยบริษัทอาจใช้ข้อมูลนี้เพื่อจัดหาบริการตามตำแหน่งที่ตั้งของผู้ใช้งานให้กับผู้ใช้งาน เช่น การโฆษณา ผลการค้นหา และเนื้อหาอื่นๆ ที่ปรับแต่งตามความต้องการของผู้ใช้งาน เป็นต้น


หมวดที่ 2 วิธีการใช้ข้อมูลและการจัดเก็บข้อมูล


2.1 ภายใต้บังคับของพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 รวมถึงกฎหมาย กฎ ระเบียบ คำสั่งอื่นใดที่เกี่ยวข้อง ผู้ใช้งานรับทราบเป็นอย่างดี และตกลงว่าบริษัทมีการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งาน ทั้งนี้ ข้อมูลที่จะถูกนำมาใช้จะขึ้นอยู่กับการติดต่อและปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้ใช้งานกับบริษัท รวมถึงพฤติกรรมการใช้งานโปรแกรมของผู้ใช้งาน และการทำธุรกรรมกับบริษัท

บริษัทจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับจากการที่ผู้ใช้งานได้ให้ข้อมูล การใช้งานโปรแกรม การติดต่อแจ้งปัญหาการใช้งานหรือแจ้งข้อร้องเรียนต่างๆ การให้คำแนะนำหรือข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการใช้งานโปรแกรมตามวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

(1) ใช้เพื่อการวิเคราะห์เชิงสถิติ การทำการตลาด การปรับปรุงการให้บริการโปรแกรมและบริการอื่นใดของบริษัทให้มีคุณภาพ

(2) ใช้เพื่อการนำเสนอข้อมูลที่เหมาะสมให้แก่ผู้ใช้งาน การแสดงคอนเทนส์ที่เหมาะสมกับข้อมูลส่วนบุคคล (Demographic) และการแสดงคอนเทนส์ที่เหมาะสมกับข้อมูลความชอบของผู้ใช้งาน

(3) ใช้เพื่อให้บริษัทสามารถให้บริการช่วยเหลือลูกค้า ตอบข้อซักถาม สำรวจความคิดเห็นของผู้ใช้ แจ้งข้อมูลข่าวสารสำคัญต่างๆ

(4) ใช้เพื่อนำเสนอสินค้า บริการ ผลิตภัณฑ์ การส่งเสริมการขาย โฆษณา ประชาสัมพันธ์ ส่งอีเมลติดต่อ ให้ข้อมูลในสิ่งที่ผู้ใช้สนใจ หรือแจ้งข้อมูลสำคัญใดๆ แก่ผู้ใช้งาน ทั้งนี้ ผู้ใช้งานมีสิทธิที่จะเลือกไม่รับข้อความผ่านอีเมลได้

(5) ใช้เพื่อประโยชน์ทางธุรกิจของบริษัท รวมทั้งการดำเนินกาใดตามตามที่กฎหมายกำหนด หรือตามคำสั่งของพนักงานเจ้าหน้าที่ หรือศาล

2.2 บริษัทจะใช้และเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้ไว้ตลอดระยะเวลาที่ผู้ใช้ยังใช้งานโปรแกรมอยู่เป็นระยะเวลาเท่าที่จำเป็นเพื่อบรรลุตามวัตถุประสงค์การใช้งานตามรายละเอียดในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ หรือเพื่อปฏิบัติตามกฎหมาย คำสั่งศาล หรือคำสั่งจากหน่วยงานรัฐ นอกจากนี้ บริษัทอาจเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้ภายหลังจากบัญชีของผู้ใช้ปิดหรือยุติการรับบริการแล้ว เนื่องด้วยเหตุดังต่อไปนี้

(1) เพื่อปฏิบัติตามกฎหมาย คำสั่งศาล หรือคำสั่งจากหน่วยงานรัฐ

(2) เพื่อให้บริการช่วยเหลือลูกค้าได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์

(3) เพื่อระงับข้อพิพาทระหว่างบริษัทกับผู้ใช้

(4) เพื่อตรวจจับและป้องกันมิให้มีการใช้บริการโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือใช้ในลักษณะฉ้อฉลหรือมิชอบ


หมวด 3 ความปลอดภัยของข้อมูลและการแบ่งปันข้อมูล


3.1 เนื่องจากไม่มีวิธีการส่งข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ใดหรือวิธีการจัดเก็บข้อมูลใดที่สมบูรณ์แบบหรือไม่สามารถเจาะผ่านได้ บริษัทจึงไม่อาจรับประกันได้ว่า ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะปลอดภัยจากการบุกรุก หรือลักลอบนำไปในระหว่างการส่งข้อมูล หรือการจัดเก็บเข้าระบบของบริษัท อย่างไรก็ตามบริษัทสัญญาว่า บริษัทจะพยายามประมวลผลและเก็บข้อมูลของผู้ใช้ไว้บนเซิร์ฟเวอร์ที่มีความปลอดภัยมากที่สุด ทั้งนี้ โปรแกรมอาจมีโฆษณาที่เชื่อมต่อ (Link) ไปยังเว็บไซต์อื่นๆ ซึ่งอาจมีมาตรการหรือนโยบายเกี่ยวกับการคุ้มครองความเป็นส่วนตัวที่แตกต่างจากนโยบายความเป็นส่วนตัวของบริษัท ดังนั้น ผู้ใช้งานมีหน้าที่ในการตรวจสอบนโยบายความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์อื่นๆ ดังกล่าวด้วยตนเอง โดยบริษัทไม่รับรองข้อความหรือการดำเนินการตามที่ได้มีการประกาศไว้ในเว็บไซต์อื่นๆ และจะไม่รับผิดชอบใดๆ หากเว็บไซต์ดังกล่าวไม่ได้ปฏิบัติการหรือดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบายความเป็นส่วนตัวที่ได้ประกาศไว้

3.2 บริษัทสามารถแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้ตามกรณีต่อไปนี้

(1) กับบุคคลภายนอกซึ่งให้บริการ หรือรับจ้าง ให้แก่บริษัท หรือบริษัทในเครือ หรือดำเนินการต่างๆ ในนามของบริษัท หรือบริษัทในเครือ

(2) กับบุคคลภายนอกซึ่งเป็นคู่ค้า ที่ปรึกษา ผู้รับจ้าง พันธมิตรของบริษัท ตลอดจนบริษัทในเครือ และพนักงาน และกรรมการของบุคคลเหล่านี้ รวมถึงการเปิดเผยกับบุคคลภายนอก เพื่อการตรวจสอบข้อมูลเครดิต การประมวลผลบัตรเครดิต การสมัครบัตรเครดิต การวิเคราะห์ธุรกิจ การบริการลูกค้า การทำการตลาด การแจกแบบสำรวจ หรือโปรแกรมชิงโชค และการป้องกันการฉ้อโกง

(3) ตามหมายศาล คำสั่งศาล คำสั่งจากหน่วยงานรัฐ หรือกระบวนการทางกฎหมายอื่นๆ เพื่อแสดงหรือใช้สิทธิ์ตามกฎหมายของบริษัท เพื่อโต้แย้งการเรียกร้องทางกฎหมาย หรือดังที่ระบุไว้เป็นอย่างอื่นตามที่กฎหมายกำหนด ในกรณีเช่นนี้ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะยกหรือสละสิทธิ์การคัดค้านตามกฎหมายหรือสิทธิ์ใด ๆ ที่บริษัทพึงมี เมื่อบริษัทเชื่อว่าเป็นการเหมาะสมที่จะสืบสวน ป้องกัน หรือดำเนินการเกี่ยวกับกิจกรรมที่ผิดกฎหมายหรือสงสัยว่าผิดกฎหมาย หรือเพื่อป้องกันและปกป้องสิทธิ์ ทรัพย์สิน หรือความปลอดภัยของบริษัท เว็บไซต์ ลูกค้าของบริษัทหรือบุคคลอื่นๆ

(4) กับบริษัทในเครือ โดยบริษัทในเครือจะปฏิบัติตามแนวปฏิบัติเดียวกันกับแนวปฏิบัติที่อธิบายไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้

(5) กับบุคลที่อาจเข้ามาซื้อ หรือควบรวมกิจการของบริษัทไม่ว่าทั้งหมด หรือบางส่วน รวมถึงกรรมการ พนักงาน ที่ปรึกษา และผู้รับจ้างของบุคคลนั้น เพื่อประโยชน์ในการซื้อ หรือควบรวมกิจการ

3.3 บริษัทสามารถอนุญาตให้บุคคลภายนอกเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งานในนามของบริษัท ตามความจำเป็นในการใช้งานคุณลักษณะต่างๆ ของโปรแกรม หรืออำนวยความสะดวกในการจัดทำโฆษณาออนไลน์ที่ปรับให้ตรงกับความสนใจของผู้ใช้ อย่างไรก็ตามบุคคลภายนอกจะสามารถเข้าถึงและเก็บรวบรวมข้อมูลได้เฉพาะเท่าที่จำเป็นในการทำหน้าที่ของตนเท่านั้น และจะไม่ได้รับอนุญาตให้แบ่งปันหรือใช้ข้อมูลเพื่อวัตถุประสงค์อื่นใด นอกจากนี้ บุคคลภายนอกจะต้องปฏิบัติตามวิธีปฏิบัติด้านการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลแบบเดียวกับที่บริษัทดำเนินการ


หมวด 4 การเข้าถึงและการเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนบุคคล


ผู้ใช้งานสามารถเข้าถึงและตรวจสอบข้อมูลส่วนบุคคลของตนเอง และสามารถปรับปรุงแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูลทั่วไปของผู้ใช้งานได้ตลอดระยะเวลาการใช้งานโปรแกรมผ่านการเข้าสู่ระบบบัญชีที่ได้สมัครไว้ ทั้งนี้ บริษัทอาจร้องขอให้ผู้ใช้งานยืนยันตัวตนก่อนการเข้าถึงการปรับปรุงแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งาน ทั้งนี้ การตรวจสอบ การปรับปรุง หรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลใดๆ ของผู้ใช้งาน จะต้องไม่กระทบต่อโครงสร้างและระบบของโปรแกรม รวมทั้งจะต้องไม่เป็นกรณีที่อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงใดๆ ต่อข้อมูลของผู้อื่นหรือผู้ใช้งานรายอื่น และจะต้องไม่เป็นการร้องขอที่ไม่สามารถปฏิบัติได้จริง อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่ผู้ใช้งานปรับปรุง หรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลของผู้ใช้งาน หรือยกเลิกบัญชีผู้ใช้ บริษัทจะมีการเก็บข้อมูลก่อนการปรับปรุง เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกดังกล่าวไว้ตามระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด


หมวดที่ 5 การปรับปรุงนโยบายความเป็นส่วนตัว


บริษัทอาจปรับปรุงหรือแก้ไขนโยบายความเป็นส่วนตัวได้ตลอดเวลา โดยจะเผยแพร่นโยบายความเป็นส่วนตัวที่ได้ปรับปรุงแก้ไขดังกล่าวบนโปรแกรม โดยบริษัทแนะนำให้ผู้ใช้งานอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวทุกครั้งที่เข้าใช้งานโปรแกรม